Fanklub FK Teplice

  • rss

Přidej se k nám!

20 dubna 2012 |

I. Jak se stát členem fanklubu

Členem fanklubu se může stát každá fyzická osoba starší osmnácti let, která podáním přihlášky (Prihlaska-noveho-clena) vysloví souhlas se stanovami, posláním a úkoly. Fyzické osoby mladší osmnácti let se mohou stát členy v případě přihlášky podepsané jejich zákonným zástupcem. Členství vzniká schválením přihlášky výborem klubu.  Vyplněné přihlášky lze předat předsedovi nebo místopředsedovi. Příspěvky je možné platit předsedovi, pokladníkovi nebo na bankovní účet.

Všichni členové mají stejná práva a povinnosti.

II. Členství ve fanklubu zaniká:

a) vystoupením člena písemnou žádostí na adresu fanklubu
b) vyloučením valnou hromadou pro zvláště závažné provinění
c) vyškrtnutím pro neplacení členských příspěvků déle než jeden rok
d) úmrtím člena
e) členství zaniká s okamžitou platností při závažném porušení těchto stanov
f) členství zaniká při spáchání jakéhokoliv trestného činu či přestupku při některé z akcí fanklubu

III. Práva a povinnosti členů

Práva členů:
a) každý právoplatný člen má právo zúčastnit se každé akce pořádané fanklubem
b) každý právoplatný člen má právo vyjádřit svůj názor, i kritický, k pořádání všech akcí, hospodaření fanklubu, jakož i k vystupování svých i ostatních členů fanklubu
c) každý právoplatný člen má právo plně využívat výhod spojených s členstvím ve fanklubu
d) hlasovacím právem disponují pouze členové starší osmnácti let

Povinnosti členů:
a) každý právoplatný člen je povinnen hradit členské příspěvky včas a v plné výši. Každý právoplatně zvolený člen mladší dvanácti let je plně osvobozen od členských příspěvků
b) každý právoplatný člen je povinnen při všech akcích fanklubu se chovat tak, aby jeho chování nebylo v rozporu se stanovami fanklubu

Sdílet